Over ons

Wijs! bestaat uit zes scholen gelegen in Vleuten, De Meern en Haarzuilens. Wij zijn een bijzondere stichting met veel leerlingen en relatief weinig scholen. 

Als stichting staan wij voor kwalitatief hoogwaardig onderwijs om de kansen voor alle leerlingen in het vervolgonderwijs en hun deelname aan de samenleving te maximaliseren. Ons onderwijs is gericht op drie doeldomeinen: kwalificatie, burgerschapsvorming en persoonlijk leiderschap.
 

Kwalificatie, burgerschapsvorming en persoonlijk leiderschap

Kwalificatie gaat over het aanleren van de nodige kennis, vaardigheden en houdingsaspecten om de wereld te kunnen begrijpen. De kansen in de samenleving nemen toe naarmate je meer kennis en vaardigheden hebt. Om ieder kind deze kansen te bieden, hebben wij hoge verwachtingen van al onze leerlingen. Vanuit wetenschappelijke inzichten weten we dat deze hoge verwachtingen voor alle leerlingen haalbaar zijn, mits er voldoende en op de juiste wijze wordt lesgegeven in de kennis, vaardigheden en houdingsaspecten. Vanuit het doeldomein kwalificatie wordt er gewerkt aan burgerschapsvorming om onze leerlingen op sociaal en emotioneel gebied te ontwikkelen tot kritische burgers met normen en waarden die passen bij onze cultuur. Daarnaast leren leerlingen bij persoonlijk leiderschap dat en hoe zij regie kunnen uitoefenen op hun eigen ontwikkeling en deelname aan de samenleving. Dit zit in het onderwijsprogramma gevlochten.

Om ruimte te creëren voor kwalitatief hoogwaardig onderwijs zet de stichting in op een veilige en vertrouwde schoolcultuur waarin kinderen door leraren in hun sociaal-emotionele ontwikkeling worden gestimuleerd en begeleid. Op de scholen heerst er een pedagogisch klimaat van rust, regelmaat en structuur waarin wangedrag en pesten niet wordt getolereerd. De leraren dienen als rolmodel en zijn eenduidig in hun aanpak voor belonen, corrigeren en straffen. Het pedagogisch klimaat wordt besproken met ouders en afspraken hierover worden vastgelegd. School en ouders zijn partners in het opvoeden van kinderen. De school is de plek voor het formele leren maar ook buiten de school wordt geleerd. Er is  samenwerking tussen ouders en school in het belang van het kind.
 

High performing schools

Vanuit onze langetermijn visie en de –doelen ontwikkelen we ons tot high performing schools (HPS) in een high performing organisatie (HPO) (de Waal 2013) door te investeren in de professionalisering van leraren, ondersteunend personeel, directeuren en bestuur. Daar waar we kwalificatie, burgerschapsvorming en persoonlijk leiderschap van cruciaal belang vinden voor de aan ons toevertrouwde leerlingen is dit evenzeer van cruciaal belang voor al onze medewerkers. Volgens onderzoek van de Waal (2013) kenmerken high performance organisaties zich door een integraal management en samenhang tussen visie, strategie, structuur, cultuur en werknemers. Zij brengen hun organisatie in balans door zowel de kwaliteit duurzaam te borgen als door snelle aanpassingen te kunnen maken aan een veranderende omgeving. De schoolleider heeft een grote invloed op alles wat er in een school gebeurt en zo ook op de prestaties van de school (Hill & Laker, 2016).

Om deze reden zet de stichting de investering van de afgelopen jaren in effectief leiderschap voort. De kwaliteit en betrokkenheid van onze medewerkers vinden wij uiterst belangrijk. Medewerkers krijgen de ruimte om zich te blijven ontwikkelen, zodat zeggenschap over onderwijszaken kan worden teruggebracht naar de leraar, de professional. Het creëren en behouden van een goede work-life balance  is hierbij essentieel. In de scholen ontwikkelt zich de komende jaren een cultuur van openheid en actie- gerichtheid, dat noemen wij de Professionele Leergroep (PLG), waarin gezamenlijk leren met focus op  onderwijsontwikkeling het uitgangspunt is. Onderdeel van een PLG is continu bezig zijn met de onderwijskundige verandering en verbetering. Dit kan alleen in een professionele organisatie waar het lerend vermogen van de professional centraal staat.

Evenzeer zijn wij actief bezig de ouderbetrokkenheid te vergroten. Wij zoeken voortdurend naar een maximale afstemming tussen ouders en professionals over wat essentieel is voor de ontwikkeling van de leerlingen. Om deze afstemming tussen ouders en professionals te verbeteren zal de komende jaren o.a. worden ingezet op het optimaliseren van de samenwerking met  ouders (leerling niveau) en Medezeggenschapsraad (MR)/Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) (beleidsniveau).